Wiedza i Relacje

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Dziwne nieruchomości”

PRZEPISY OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Dziwne nieruchomości” zwanego dalej „Konkursem” jest

MATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

81-740 Sopot , ul. Polna 54C lok. 7

NIP: 5851486761

REGON: 381829217

KRS 0000757617, zwana dalej „Organizatorem”.

 1. Cele Konkursu:
  a) promowanie fotografii związanej z nieruchomościami,
  b
  ) rozwijanie umiejętności fotograficznych wśród pośredników
 2. Przedmiotem Konkursu są fotografie wykonane przez pośredników w obrocie nieruchomościami.
 3. Tematem Konkursu jest prezentacja i promowanie ciekawej architektury
 4. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Wiedza i Relacje  (www.wiedzairelacje.pl) oraz na stronie fanpage’u WiR 
 5. Wernisaż wystawy prac oraz wręczenie nagród odbędzie się w dniach 1 – 3.10.2021 roku w miejscu przebiegu konferencji Wiedza i Relacje.

 

PRZYJMOWANIE PRAC

 1. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie cztery zdjęcia. 
 3. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie autorzy zdjęć wykonujący zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami
 4. Terminarz:
 • przyjmowanie prac fotograficznych do konkursu: 18.08 – 17.09.2021 r.
 • ocena zgłoszonych fotografii: 1 – 3.10.2021 r.
 • wręczenie nagród i dyplomów oraz wernisaż nagrodzonych prac : 1 – 3.10.2021 r.
 1. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).
 2. Fotografie należy nadesłać w formie elektronicznej na adres: kontakt@wiedzairelacje.pl z dopiskiem „Konkurs Fotograficzny WiR 6”.
 3. Prace należy wysłać po wypełnieniu formularza rejestracyjnego https://tiny.pl/9gmt7
 4. Nadesłane fotografie należy opisać według następującego wzoru: Imię_Nazwisko
 5. Fotografie muszą być dostarczone jako pliki cyfrowe (każdy plik nie większy niż 5 MB) w formacie JPG z maksymalną jakością, minimalny wymiar krótszego boku 1800 pikseli, rozdzielczość 300 dpi), których nazwy powinny składać się z nazwiska i imienia autora (bez znaków diakrytycznych) oraz kolejnego numeru fotografii wg schematu „nazwisko_imie1.jpg”;
 1. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów.
 3. Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii, że wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku tej osoby.
 4. Każdy uczestnik Konkursu przesyłając fotografię zgodnie z treścią ust. 5 wyżej, udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z fotografii na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w zakresie wynikającym z treści niniejszego regulaminu.

JURY

 1. Organizator powołuje Jury, które stanowią uczestnicy Konferencji WiR 6, zwane dalej „Jury”.
 2. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury.
 3. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

NAGRODY

 1. Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, a także do nie przyznania nagrody w danej kategorii, jak również do dodatkowego nagrodzenia Uczestników Konkursu.
 3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk o laureatach konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w prasie, mediach i Internecie.

KOMISJA

 1. Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostaje Komisja, w skład której wchodzić będą przedstawiciele Organizatora.
 2. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.wiedzairelacje.pl.
 2. Uczestnik Konkursu przez wypełnienie formularza rejestracyjnego oświadcza, iż: a) jest autorem załączonych fotografii, b) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii, które to jako utwory fotograficzne pozbawione są jakichkolwiek wad prawnych i nie są obciążone prawami i roszczeniami osób trzecich; c) zgadza się na opublikowanie zdjęć na stronie www.wiedzairelacje.pl oraz w serwisie społecznościowym www.fb.com czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu, d) zgadza się na opublikowanie zdjęć na wystawie konkursowej w miejscu przeprowadzania Konferencji Wiedzi i Relacje wyłącznie w celach związanych ściśle z Konkursem.
 3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
 4. Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzegają sobie prawo natychmiastowej dyskwalifikacji fotografii w przypadku podejrzenia naruszenia Regulaminu.
 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 6. Organizatorzy nie roszczą sobie przeniesienia praw autorskich ani majątkowych do nadesłanych prac, pozostają one własnością intelektualną autorów.
 7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych. Podanie danych (które w przypadku braku wyrażenia w/w zgód, będą przetwarzane w celu wykonania w/w obowiązków związanych z Konkursem oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników Konkursu) jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie.
 8. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu.
 9. Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów.