Oświadczenie
uczestnika Konferencji Branży Nieruchomości – Wiedza i Relacje  w związku ze stanem epidemii COVID-19

 

W związku z działaniami profilaktycznymi wynikającymi z zagrożeniem SARS- CoV- 2, na podstawie Wytycznych  dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

 1. Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy w okresie ostatnich 14 dni, poprzedzających złożenie oświadczenia:
  • nie jestem zakażony/a wirusem SARS-COV-2;
  • nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;
 2. W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od dnia mojego udziału w wydarzeniu konferencji „Wiedza i Relacje” wystąpią u mnie objawy zakażenia COVID-19, zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o tym fakcie właściwe miejscowo służby sanitarne i epidemiologiczne, a także MATA Sp. z o.o. na adres mailowy: kontakt@wiedzairelacje.pl oraz podjąć niezbędne kroki wg wskazań GIS https://www.gov.pl/web/koronawirus.
 1. Zobowiązuję się do przestrzegania Regulamin reżimu sanitarnego dotyczący zasad bezpiecznego funkcjonowania w trakcie epidemii COVID-19 obowiązującego podczas wydarzenia.
 2. Oświadczam, że nie będę wnosił/ła żadnych roszczeń w stosunku do organizatora wydarzenia w razie zakażenia wirusem COVID-19.

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych zawartych w oświadczeniu w zbiorze danych osobowych organizatora wydarzenia MATA sp. z o.o. – w celu przekazania na żądanie właściwych służb sanitarnych w zakresie niezbędnym do dochodzenia epidemiologicznego na wypadek mojego zakażenia lub wykrycia, że przebywałem/am w bezpośrednim kontakcie z osobą zakażoną, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zapobiegania, przeciwdziałania, zwalczania SARS – CoV – 2 (COVID-19). Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, zgodnie z Rozporządzeniem RODO, że:

 • Administratorem danych osobowych jest MATA sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, ul. Polna 54c/7 (dalej „Administrator”), NIP: 5851486761, REGON: 381829217;
 • Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie:
 1. a) 9 ust. 2 lit. i) w zw. z art. 6 ust 1 lit. c) i e) rozporządzenia RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. (Dz.U.2018 poz.100 z późn. zm.) w zw. z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) – celem zapobiegania i zwalczania epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2;
 1. b) 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy oraz realizacji udziału uczestnika w wydarzeniu.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni od daty wydarzenia;
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w wydarzeniu;
 • Pozostałe informacje nt. przetwarzania Pana/Pani danych osobowych znajdują się w polityce prywatności na stronie https://wiedzairelacje.pl/polityka-prywatnosci/.